Hva koster indeksforvaltning

I kjølvannet av de nye forskriftene fra Finansdepartementet om forvaltningen av oljefondet har det blusset opp en liten debatt om hva en eventuell indeksforvaltning av oljefondet ville kostet. Dag Dyrdal fra NBIM hadde en kronikk i Dagens Næringsliv (ikke på nett) hvor han gikk gjennom hva NBIM mener om saken. Det var nærmest en ren klipp og lim fra Oljefondets årsrapport for 2009 (s. 71). Espen Sirnes mener oljefondets karakterisering av hva indeksforvaltning innebærer virker underlig. Han har satt opp et regnestykke på hva som er et konservativt anslag av hva indeksforvaltning innebærer.

Oljefondet anslår i årsrapporten 2009 at en indeksforvaltning vil levere enn mindreavkastning på 10-15 basispunkter (bp) i forhold til indeksavkastningen. Dette inkluderer 10 bp for innfasing av nye midler, 4 bp for tilpasning til indeksendringer, 5 bp i forvaltningskostander samt et fratrekk for 5 bp (eller litt mindre) for inntekter ved verdipapirutlån.

I oljefondets brev til Finansdepartementet 23. desember 2009 (se vedlegg s. 34) anslår de imidlertid at en indeksforvaltning vil levere 5 bp mindreavkastning. Her heter det at: “Meravkastningen av en passiv forvaltningsstrategi består av summen av avkastningen på referanseporteføljen fratrukket transaksjonskostnadene ved gjennomføringen. […] Anslaget forutsetter at forvalter gis en viss fleksibilitet til å foreta hensiktmessige tilpasninger til indeksendringer og innfasing av nye midler” (min utheving). Her er altså indekstilpasninger og innfasing med. Hvordan anslaget på disse kostnadene kan gå fra 5 bp til 14 bp (180% økning) fra brevet i desember 2009 til årsrapporten i mars 2010 kan man jo lure på.

Så, hva kan man forvente av en indeksforvaltning? Vel, man kan jo se på hva typiske indeksforvaltere leverer. Jeg har tidligere påpekt at oljefondet i 2003 skrev om sin erfaring med indeksforvaltning. De konkluderte da med “Indekseringsstrategiene gav samlet en meravkastning på 0,35 prosentpoeng (35 bp – min anmerkning) av indeksert kapital i 2001”. Vanguard, en av verdens største indeksforvaltere, har de siste fem år levert en meravkastning på 11 bp på sitt institusjonelle indeksfond (Ist Tt St Mk Idx Ist Plus) etter forvaltningskostander på 2,5 bp. Det børsnoterte fondet NYSE Composite Index Fund fra iShares, som småsparere kan handle, har de siste fem år levert en mindreavkastning på 9 bp etter forvaltningskostnader på 25 bp. Før forvaltningskostnader har altså disse to levert 13,5 bp og 16 bp meravkastning.

Figuren oppsummerer disse tre oppnådde resultatene av indeksforvaltning med oljefondets egne anslag fra 2009 og 2010 (jeg antar 5 bp forvaltningskostnader for oljefondet i 2003, selv om de selv antyder at de var mye mindre). Man kan i alle fall ikke beskylde oljefondet for å være veldig optimistiske på vegne av sin egen evne til å drive indeksforvaltning.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *